top of page

EINDPRODUCTEN |

De dienstverlening door Dercksen Strategisch Advies is altijd gebaseerd op een duidelijke projectomschrijving en eindigt met een op te leveren eindproduct in de vorm van een ondernemingsplan, een vervolgplan, een krediet- of waarderingsrapport of een onderbouwd advies.

Ondernemingsplannen

Uit ervaring is gebleken, dat elke vorm van dienstverlening door Dercksen Strategisch Advies het meest gebaat is met een professioneel ondernemingsplan als uitgangspunt. Als zo’n ondernemingsplan reeds aanwezig is wordt vandaar verder gewerkt. Zo niet dan zal daar eerst de nodige aandacht aan worden gegeven. Op basis van het actuele beeld van de onderneming worden in het ondernemingsplan de doelen, strategie en de uit te voeren projecten, inclusief planning en begroting vastgelegd. Alles in nauw overleg en na afstemming met alle betrokkenen.
Voor ieder uit te voeren project kan vervolgens in meer detail een vervolgplan worden geformuleerd. Dit kan een summier projectplan betreffen, maar ook een zeer uitgebreid en alomvattend aan- of verkoopplan.

Strategie ontwikkeling
Ondernemingsplannen
Aan- en verkoopplannen

Aan- en verkoopplannen kennen altijd een gedegen voorbereidingsfase, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de te hanteren uitganspunten en de beweegredenen die aan de verkoop danwel koop ten grondslag liggen. Natuurlijk is ook hier een grondige analyse van de actuele bedrijfssituatie van belang om, in geval van koop, tot een gewenst profiel van een overname of, in geval van verkoop, tot een professioneel presentatierapport te komen.
De uitvoeringsfase bevat vervolgens iedere te nemen stap van het opsporen en benaderen van kandidaatkopers of overnamekandidaten tot de onderhandelingen, due diligence activiteiten en uiteindelijk de closing.

3D-BEELDMERK-GOUD.png
Aan- en verkoopplannen
Kredietrapporten

Professionele kredietrapporten kunnen ondernemers niet alleen van voldoende financiering voorzien, maar vooral ook van betere financieringsvoorwaarden. Om de kans op bedrijfsfinanciering te vergroten helpt het enorm als een beoogd financier alle relevante gegevens op een dienblaadje krijgt aangereikt. Een professioneel kredietrapport voorziet hierin door naast het actuele beeld van de onderneming ook dat van de ondernemer en zijn/haar financiële mogelijkheden te schetsen. Cruciale onderdelen van het rapport zijn uiteraard de voorgenomen investeringen en de daaruit voortkomende verwachte meeropbrengsten.

Management Ondersteuning
Kredietrapporten
Waarderingsrapporten

Een waarderings- of presentatierapport geeft een duidelijk en volledig beeld van de te koop aan te bieden onderneming. Alle relevante informatie staat in dit rapport. De kandidaatkoper moet op basis van dit rapport tot een gericht bod kunnen komen. In het waarderingshoofdstuk wordt specifiek verslag gedaan van de gehanteerde uitgangspunten, de gebruikte waarderingsmethode en de bepaling van de vermogenskostenvoet.

3D-BEELDMERK-GOUD.png
Presentaie- of waaderingsrapporten

PERSOONLIJK CONTACT |

Annemiek Dercksen komt graag voor een kennismakingsgesprek bij u op kantoor. Ook bent u

van harte welkom in Baarn.

Contact
bottom of page